Biuro Ogrodnika Miasta

Kierownik Biura Maura Zaworska
al. Zwycięstwa 291A
81-525 Gdynia
I piętro
telefon: 58 620 72 86
fax: 58 625 19 94
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl


Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia


Do zadań Biura Ogrodnika Miasta należy kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście, a w szczególności:
1. opracowywanie koncepcji urządzenia zieleni na terenie Miasta Gdyni, w tym planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej, w szczególności poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą;
2. przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślinnych;
3. odbiór prac związanych z nasadzeniami roślinnymi;
4. opracowanie wytycznych do projektów zieleni zlecanych do realizacji przez jednostki Urzędu Miasta;
5. realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody, a w tym: 
a) przygotowywanie opinii dotyczących stanu zdrowotnego drzew i krzewów w toku wybranych postępowań prowadzonych w sprawie ich wycinki; 
b) udział w kontrolowaniu nasadzeń rekompensujących; 
c) prowadzenie spraw związanych z utworzeniem obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających prawnej ochronie oraz prowadzenie stosownego rejestru;
6. kontrola i prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie parku Kolibki oraz we wskazanych miejscach na terenie miasta;
7. prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień;
8. typowanie do usunięcia starych i chorych drzew;
9. kontrola terenów zieleni miejskiej i zlecanie Zarządowi Dróg i Zieleni podjęcia działań na rzecz poprawy ich stanu biologicznego i estetyki;
10. zamawianie, nadzorowanie realizacji i rozliczanie usług w zakresie gospodarki leśnej w lasach komunalnych;  
11. planowanie i kompleksowy nadzór rozwoju zieleni miejskiej poprzez: 
a) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni; 
b) opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych w zakresie gospodarowania zielenią oraz przyjętych rozwiązań projektowych; 
c) opiniowanie wniosków dotyczących gospodarki terenami zieleni urządzonej i terenami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń;
d) ochronę przyrody we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody;
e) propagowanie akcji związanych z podnoszeniem świadomości ochrony przyrody;
12. prowadzenie inwentaryzacji terenów zieleni;
13. typowanie drzew cennych przyrodniczo na obszarach przeznaczonych pod realizacje inwestycji gminnych;
14. realizacja (zakładanie) terenów zieleni będących w obszarze działań Ogrodnika Miasta;
15. współpraca z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie zabytkowej zieleni lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską;
16. współpraca z Wydziałem Środowiska w zakresie polityki ekologicznej Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maura Zaworska-Błaszkiewicz
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2008
Data udostępnienia informacji: 05.09.2008
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2016 13:21 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
11.07.2016 09:22 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
18.03.2016 09:22 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
30.06.2015 13:08 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
09.02.2015 12:22 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
25.11.2014 14:25 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
10.04.2014 12:49 Aktualizacja treści Ewa _Wencka
06.11.2013 14:45 Aktualizacja treści Ewa _Wencka
05.11.2013 11:23 Aktualizacja treści Ewa _Wencka
05.11.2013 11:22 Aktualizacja treści Ewa _Wencka
04.10.2013 13:01 Aktualizacja treści Ewa _Wencka
30.09.2013 11:46 Dodanie informacji Zofia Halikowska
23.11.2012 08:40 Korekta Ewa _Wencka
16.11.2012 09:37 Aktualizacja treści Ewa _Wencka