Biuro Ochrony

Osoba kierująca komórką: Rafał Kryściak - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Danych Osobowych - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 242
Nr telefonu: 58 058-66-88 wew. 130
E-mail: biuro_ochrony@gdynia.pl

Do zadań Biura Ochrony należy zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w szczególności zaś:

 1. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Gdyni,  ich aktualizacja oraz nadzór nad realizacją;
 2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 3. opracowywanie szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych oraz procedur bezpiecznej eksploatacji w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym KSPIN;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego z wymaganiami bezpieczeństwa;
 6. prowadzenie kancelarii informacji niejawnych;
 7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 8. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 9. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 10. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" na zajmowanym stanowisku;
 11. współpraca z krajową władzą bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 12. opracowywanie procedur dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi w tym dotyczących ich przetwarzania;
 13. opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
 14. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

Do zadań pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. ochrony danych osobowych ABI należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni;
 2. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Gdyni;
 3. opracowanie, w porozumieniu z naczelnikiem wydziału informatyki, dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną – w zakresie polityki bezpieczeństwa;
 4. dokonywanie, na wniosek kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni, zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;
 5. podpisywanie, łącznie z upoważnionym Wiceprezydentem Miasta Gdyni, umów w sprawach powierzania innemu podmiotowi przetwarzania danych osobowych;
 6. inicjowanie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w zakresie ochrony danych osobowych;
 7. kontrola przetwarzania danych przez pracowników Urzędu Miasta Gdyni;
 8. podejmowanie działań, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych;
 9. przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach związanych z ochroną danych osobowych;
 10. składanie rocznych, do 31 stycznia każdego roku, sprawozdań ze swej działalności Prezydentowi Miasta Gdyni, wraz z informacją dotyczącą stanu przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 11. współpraca z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w sprawach dotyczących ochrony interesów obywateli w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 12. doradztwo na rzecz pracowników Urzędu Miasta Gdyni;
 13. ABI wchodzi w skład Zespołu ds. bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Gdyni;
 14. ABI prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Gdyni, dostępny do wglądu w pokoju nr 243 od pon-pt w godz. 10:00 - 14:00.

Wymienione zadania Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. ochrony informacji niejawnych realizuje przy pomocy wyodrębnionej i podległej mu komórki zwanej Biurem Ochrony.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. ochrony danych osobowych będący jednocześnie ABI w Urzędzie Miasta Gdyni realizuje powierzone mu zadania zgodnie z Zarządzeniem nr 7228/04/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 października 2004r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Kryściak
Wprowadził informację: Małgorzata Bogdańska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Bogdańska
Data wytworzenia informacji: 12.05.2017
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2017 14:37 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:59 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:54 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:53 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:53 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:48 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:43 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:31 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:29 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:28 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska