Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Kierownik referatu dr inż. arch. Robert Hirsch
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokoj: 523, 524
telefon: 58 66 88 343, 58 66 88 342
e-mail: zabytki@gdynia.pl, biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków przyjmuje interesantów: poniedziałek 12.00 - 15.00, czwartek 9.00 - 12.00 lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Program opieki nad zabytkami Miasta Gdynia na lata 2015-2018 uchwalony Uchwałą nr XV/310/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 22 lutego 2016 r. pozycja nr 681.

Gminna ewidencja zabytków Miasta Gdyni przyjęta Zarządzeniem nr 4206/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 marca 2016 r.

Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni wykonuje część zadań Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku określonych w porozumieniu zawartym dn. 12 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdyni (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z dn. 12 czerwca 2012 r. poz. 2034).

Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:
 1. prowadzenie spraw z zakresu działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdańsku, przekazanych Gdyni na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą pomorskim a Gminą Maista Gdyni, a w tym:
  a) Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów zabytkowych oraz obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  b) wydawanie pozwoleń wymaganych przy prowadzeniu prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dokonywaniu podziałów, przy umieszczaniu urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych,
  c) wydawanie pozwoleń wymaganych przy podejmowaniu działań innych niż wymienione w punkcie b, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych,
  d) uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  e) wydawanie decyzji wstrzymujących działania wykonywane z naruszeniem punktów b-d oraz nakazujących wykonanie określonych czynności na koszt osoby, która naruszyła przepisy podane w punktach b-d w obszarach zabytkowych,
  f) przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych oraz podejmowanie odpowiednich działań w związku z ustaleniami w trakcie kontroli, na obszarach zabytkowych,
  g) przygotowywanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sprawozdań z prowadzenia spraw objętych porozumieniem,
 2. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Gminę Miasta Gdyni dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru,
 3. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami w tym m.in.: sporządzanie programu, uzyskiwanie wymaganych opinii i akceptacji, przygotowywanie dla Rady Miasta sprawozdania z realizacji programu;
 4. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i cofaniem ustanowienia społecznych opiekunów zabytków przez Prezydenta Maista Gdyni oraz prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków;
 5. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych nie wpisanych do rejestru zabytków;
 6. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znaków informujących o tym, iż zabytek ten podlega ochronie;
 7. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych i organizowaniem ich ochrony;
 8. współpraca w zakresie przygotowywania wytycznych konserwatorskich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta;
 9. opiniowanie przedsięwzięć mających wpływ na wygląd i funkcjonowanie miasta;
 10. prowadzenie działań popularyzujących zabytki miasta.

Więcej o zabytkach: www.gdynia.pl/zabytki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: tszymkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 16.12.2005
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2016 13:20 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
15.05.2015 10:26 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
15.05.2015 10:24 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.04.2013 14:01 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.04.2013 14:01 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.04.2013 14:00 Dodanie informacji Alina Limańska - Michalska
22.11.2012 07:54 Dodanie informacji Alina Limańska - Michalska
05.03.2012 13:15 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
13.01.2012 11:02 Dodanie informacji Alina Limańska - Michalska
19.01.2011 13:32 Dodanie informacji Alina Limańska - Michalska
13.12.2010 10:09 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
07.12.2010 11:27 Korekta Dorota Nelke