Biuro Kontroli

Kierownik Biura Iwona Torkowska
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój: 12
telefon: 58 668 25 10

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia


Do zadań Biura Kontroli należy planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w komórkach urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, w szczególności zaś:
 1. opracowywanie rocznych harmonogramów kontroli;
 2. kontrola prawidłowości funkcjonowania i działalności komórek Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie:
  • realizacji merytorycznych zadań,
  • finansowo-księgowym,
  • prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych,
  • prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi,
  • przestrzegania procedur nałożonych przepisami prawa,
  • spraw indywidualnych zleconych przez Prezydenta;
 3. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli;
 4. opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych;
 5. kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych;
 6. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących kontroli wewnętrznych,
 7. sprawowanie kontroli nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie określonym w przepisach szczegółowych;
 8. przyjmowanie wniosków w sprawach dostrzeżonych nieprawidłowości w działalności komórek oraz miejskich jednostek organizacyjnych i współpraca w tym zakresie z Referatem Skarg i Interwencji Wydziału Organizacyjnego i Rzecznikiem Prasowym;
 9. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej (Wojewodą, Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli itp.), organami ścigania i sądami;
 10. opracowywanie zawiadomień właściwych organów w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa;
 11. wskazywanie sposobów i środków usuwania ujawnionych w wyniku kontroli nieprawidłowości;
 12. upowszechnianie wzorcowych rozwiązań i metod organizacyjnych stwierdzonych w trakcie kontroli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Lidia Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 23.09.2004
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.12.2016 13:02 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
15.11.2012 12:50 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
10.01.2011 09:32 Aktualizacja treści Bogna _Pruska
17.11.2010 13:21 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska