Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu AGD (maszyn do szycia)Zapytanie ofertowe w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę sprzętu AGD (maszyn do szycia) zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym Zamawiającego 
 

I. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest:
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy aAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326, reprezentowana przez Laboratorium Innowacji Społecznych, z siedzibą w Gdyni, 81-451 Gdynia, przy al. Zwycięstwa 96/98, posiadającym REGON 363799128
 
Osoba do kontaktu w ramach zapytania
Iwona Deyk
Tel +48 58 727-39-04 
fax. +48 58 727-39-14
e-mail: i.deyk@lis.gdynia.pl
godz. pracy 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy)  
            
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD w postaci 6 maszyn do szycia do realizacji zajęć warsztatowych w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”; numer umowy o dofinansowanie projektu: RPPM.06.02.01-22-0008/16-00, z późn. zm.), zgodnie ze szczegółową specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia).
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, bud. IV B, p. F1.01.
3.  Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
 
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Za formę pisemną uznaje się ofertę dostarczoną za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres i.deyk@lis.gdynia.pl (skan dokumentów podpisanych przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym), operatora pocztowego, kuriera lub dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać wypełniony Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2.
5. Formularz Oferty powinien być ostemplowany pieczątką firmową oraz podpisany i opieczętowany pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy  albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Oferty należy składać do dn. 21 listopada 2017 roku, do godziny 12.00.
Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
IV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące (m.in. transport, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego), konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją zamówienia oraz wszystkie inne zadania i zobowiązania wynikające z zapisów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym i załącznikach, a związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
3. W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto sprzętu wskazanego w Formularzu oraz wartość netto, wartość brutto i VAT w złotych polskich (PLN) całości przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 
V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: cena oferty brutto 100%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. W przedmiotowym zapytaniu ofertowym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, jeżeli więc nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający może dokonać poprawienia oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
VI.  TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, bud. IV B, p. F1.01.
2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 
VII. UWAGI KOŃCOWE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę.
2. Oferty składane przez wykonawców są jawne i podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia lub narusza istotne zapisy przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej Ofert uzyska taką samą liczbę punktów z kryterium oceny, Zamawiający wezwie tych Wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych, w których Wykonawcy będą mogli zaoferować ponownie cenę, z tym że nie może być ona wyższa od ceny zaoferowanej we wcześniej Ofercie.
                                          

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Dylejko
Data wytworzenia informacji: 13.11.2017
Data udostępnienia informacji: 13.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2017 15:34 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
15.11.2017 15:32 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko