Zapytanie ofertowe: materiały dla innowatorów pracujących w Inkubatorze Innowacji Społecznych

Zapytanie ofertowe


zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120

na materiały dla innowatorów pracujących w Inkubatorze Innowacji Społecznych w ramach projektu: „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
1.1 Odbiorca/Zamawiający: Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni (81-451), przy al. Zwycięstwa 96/98, reprezentowane przez Dyrektora.
NIP 586-230-39-65 REGON 363799128
1.2 Osoba do kontaktów w ramach Zapytania: pani Anna Ratajczak
tel. +48 58 727 39 16
fax. +48 58 727 39 14
e-mail: a.ratajczak@lis.gdynia.pl
1.3 Godziny pracy 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120 oraz warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu.
2.2.Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego, Biuletynach Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych i Urzędu Miasta Gdyni w dniu 14.11.2017 r. oraz przesłano drogą mailową do trzech potencjalnych wykonawców.
2.3 Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów wraz z transportem do siedziby Zamawiającego:
Torba materiałowa z taśmą, wymiary: szerokość 38cm, wysokość 42cm, długość taśmy nośnej 70 cm, szerokość taśmy 5 cm, zawinięcie 4 cm, minimalna gramatura bawełny 280g. W kolorze naturalnym, taśma nośna w kolorze czarnym. Z nadrukiem logotypów przekazanych przez Zamawianego, w centralnej części logo inkubatora Innowacji Społecznych zapad od boku około 9 cm (załącznik nr 1) oraz licząc od dolnej krawędzi torby 2,5 cm, wypośrodkowane logotypy UE (załącznik nr 2). Z  dopracowaniem matryc. Zarówno torba, jak i umieszczony na niej nadruk powinny odznaczać się trwałością i jakością wykonania. Nadruk sitodrukowy odporny na wilgoć, warunki atmosferyczne, a także pranie w temperaturze do 40 stopni Celsjusza (zaleca się pranie ręczne). Projekt graficzny zostanie przesłany na etapie realizacji zamówienia po podpisaniu umowy. W ilości 400 sztuk.
 
Kody CPV:
19936000-9
 
Dostawy materiałów do siedziby zamawiającego na poniższy adres:
Laboratorium Innowacji Społecznych,
aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, bud. IV A, pok. A 0.01, wejście od ul. Stryjskiej
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą dostarczy przedmiot zamówienia w zakresie i terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
Wykonawca posiada stosowne środki, narzędzia, materiały, sprzęt oraz personel, które umożliwią prawidłową i terminową realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
 
OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny: najniższa
Łączna cena oferty (brutto) – 100%
 
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
Załącznik nr  1 – formularz oferty.
 
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
a) Zamówienie będzie wykonywane w poniższych terminach:
W terminie do 14 grudnia 2017 r.
b) Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego.
 
WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności za wykonaną usługę będą płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
 
OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)  Oferta powinna być sporządzona wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1. Oferta musi zawierać łączną wycenę brutto oraz cenę brutto poszczególnych pozycji wskazanych w ust. 3. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
c) Oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
d) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Za formę pisemną uznaje się ofertę dostarczoną za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres a.ratajczak@lis.gdynia.pl  (skan dokumentów podpisanych przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym), lub ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i dostarczoną osobiście lub pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, bud. IV B, pok. F 1.01.
Ofertę należy składać do dnia 17 listopada 2017 r., do godziny 12.00.
Uwaga! Za termin złożenia oferty, uznaje się termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego.
Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
 
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoba odpowiedzialna za prowadzone postępowanie: Anna Ratajczak, tel.: 58 727 39 16
 
ZAŁĄCZNIKI
* Załącznik nr 1 - formularz oferty
* Załącznik nr 2 – istotne warunki umowy
 
UWAGI KOŃCOWE
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2) Oferty składane przez wykonawców są jawne i podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3)  Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej Ofert uzyska taką samą liczbę punktów z kryterium oceny, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w których Wykonawcy będą mogli zaoferować ponownie cenę, z tym że nie może być ona wyższa od ceny zaoferowanej we wcześniej Ofercie.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 
Zapraszamy do współpracy.

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego ZP.2501.485.2017
na materiały dla innowatorów pracujących w Inkubatorze Innowacji Społecznych w ramach projektu: „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego
 
którego przedmiotem są torby materiałowe z taśmą, wymiary: szerokość 38 cm, wysokość 4 2cm, długość taśmy nośnej 70 cm, szerokość taśmy 5 cm, zawinięcie 4 cm, minimalna gramatura bawełny 280 g. W kolorze naturalnym, taśma nośna w kolorze czarnym. Z nadrukiem logotypów przekazanych przez Zamawiającego, w centralnej części logo inkubatora Innowacji Społecznych zapad od boku około 9 cm (załącznik nr 1) oraz licząc od dolnej krawędzi torby 2,5 cm, wypośrodkowane logotypy UE (załącznik nr 2). Z  dopracowaniem matryc. Zarówno torba, jak i umieszczony na niej nadruk powinny odznaczać się trwałością i jakością wykonania. Nadruk sitodrukowy odporny na wilgoć, warunki atmosferyczne, a także pranie w temperaturze do 40 stopni Celsjusza (zaleca się pranie ręczne). Projekt graficzny zostanie przesłany na etapie realizacji zamówienia po podpisaniu umowy. W ilości 400 sztuk.

W dniu 14 listopada br. wpłynęło następujące pytanie:
Proszę o podanie w ilu kolorach będzie nadruk logotypów?
Nadruki logotypów będą w sześciu kolorach, logotypy UE w czterech, logotyp Inkubatora Innowacji Społecznych w dwóch.
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego z dnia 14 listopada 2017 r.
 
 
Gdynia, dnia 15 listopada 2017 roku
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Dylejko
Data wytworzenia informacji: 14.11.2017
Data udostępnienia informacji: 14.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2017 08:43 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
14.11.2017 10:01 Zmiana załącznika Aleksandra Dylejko