Nabór na stanowisko od podinspektora do inspektora ds. księgowości w Laboratorium Innowacji Społecznych

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora do inspektora  ds. księgowości
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
 
Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
• Kodeksie pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Regulaminie Wynagradzania Pracowników LIS, Regulaminie Premiowania Pracowników LIS
• praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze.
 
Główne obowiązki:        
• prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej.
• bieżące ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych.
• przygotowywanie danych do rozliczeń finansowo-księgowych oraz sporządzanie raportów finansowych.
• przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych
• współpraca przy opracowywaniu rocznych planów finansowych, bilansu oraz okresowych analiz realizacji planu finansowego, sprawozdań i ocen.
• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz uzgadnianie i przygotowywanie danych do deklaracji VAT-7 i VAT-UE
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 
Wykształcenie:
• minimum średnie
 
Wymagania niezbędne:
• doświadczenie w pracy na podobnym  stanowisku, tj. związanym z księgowością
• znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
• znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków
• znajomość obsługi urządzeń biurowych
• obsługa pakietu MS Office
• sumienność, skrupulatność, samodzielność w działaniu
• umiejętność analitycznego myślenia
• umiejętność pracy w zespole
• odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
 
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie pracy w jednostce budżetowej
• doświadczenie w kontroli działalności/ rozliczaniu organizacji pozarządowych
• doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT
• znajomość programów finansowo-księgowych Progman
 
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV oraz list motywacyjny;
• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie   oraz doświadczenie zawodowe;
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie
o posiadanym obywatelstwie ( dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych;
• oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu";
• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
• w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
• osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 
W miesiącu lutym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%.
 
Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 07 maja  2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31
81-346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko ds. księgowości”

Dokumenty złożone drogą e - mailową nie będę rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych, przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 20.04.2018
Data udostępnienia informacji: 20.04.2018