Nabór na stanowisko: od podinspektora do inspektora ds. księgowości

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora do inspektora  ds. księgowości
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
 
Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
· Kodeksie pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Regulaminie Wynagradzania Pracowników LIS, Regulaminie Premiowania Pracowników LIS;
· praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze.
 
Główne obowiązki:        
1. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej.
2. Bieżące ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych.
3. Przygotowywanie danych do rozliczeń finansowo-księgowych oraz sporządzanie raportów finansowych.
4. Przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
5. Współpraca przy opracowywaniu rocznych planów finansowych, bilansu oraz okresowych analiz realizacji planu finansowego, sprawozdań i ocen.
6. Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz uzgadnianie i przygotowywanie danych do deklaracji VAT-7 i VAT-UE.
7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
Wykształcenie:
· minimum średnie
 
Wymagania niezbędne:
·        2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku, tj. związanym z księgowością,
·        znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
·        znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
·        znajomość obsługi urządzeń biurowych,
·        obsługa pakietu MS Office,
·        sumienność, skrupulatność, samodzielność w działaniu,
·        umiejętność analitycznego myślenia,
·        umiejętność pracy w zespole,
·        odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
 
Wymagania dodatkowe:
·        doświadczenie pracy w jednostce budżetowej,
·        doświadczenie w kontroli działalności/rozliczaniu organizacji pozarządowych,
·        doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT,
·        znajomość programów finansowo-księgowych Progman.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·        CV  oraz list motywacyjny,
·        kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie oraz 2 lata w/w stażu pracy,
·        kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
·        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
·        oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
·        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu",
·        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
·        w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
·        osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu  listopadzie  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%.
 
Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 19 stycznia 2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko ds. księgowości”
Dokumenty złożone drogą e-mailową nie będę rozpatrywane.

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy wstępnej i/lub testu.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (Al. Zwycięstwa 96/98, I piętro, pokój nr F.1.01, wejście od strony Redłowo SKM). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 07.12.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2017 10:01 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
07.12.2017 09:58 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
07.12.2017 09:54 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
07.12.2017 09:51 Dodanie informacji Katarzyna Mejna