Nabór na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. inwestycji

Laboratorium Innowacji Społecznych
ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty ds. inwestycji
 
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
·        Kodeksie pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
praca  przy komputerze pow. 4h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze

Główne obowiązki:
·        przygotowanie i realizacja działań integrujących mieszkańców dzielnic wokół działań rewitalizacyjnych (w tym inwestycji miejskich), z uwzględnieniem specyfiki każdego z nich. Praca w społeczności lokalnej, w celu zwiększenia sąsiedzkiego zaangażowania na rzecz kształtowania zrównoważonego środowiska zamieszkania,
·        przygotowywanie rozwiązań koncepcyjnych/projektowych oraz konkretnych rekomendacji
m.in. na podstawie  konsultacji (w tym dla inwestycji miejskich w poszczególnych dzielnicach),
·        prowadzenie tzw. punktów konsultacyjnych rewitalizacji w poszczególnych dzielnicach,
·        diagnoza potrzeb różnych grup mieszkańców pod kątem konkretnych wytycznych projektowych/realizacyjnych dla działań rewitalizacyjnych (w tym inwestycji miejskich
w poszczególnych dzielnicach),
·        analiza rozwiązań koncepcyjnych i projektowych dla inwestycji miejskich pod kątem najlepszego dopasowania do zdiagnozowanych potrzeb różnych grup użytkowników (m.in.
w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, stosowanych rozwiązań architektonicznych),
·        opracowanie dokumentów operacyjnych i strategicznych dotyczących rewitalizacji i organizowania społeczności lokalnych w Gdyni, synteza diagnoz i badań,
·        bieżący monitoring działalności innych jednostek miejskich związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji,
·        przygotowanie i realizacja działań animujących mieszkańców dzielnicy w celu zwiększenia społecznego zaangażowania oraz kształtowania postaw społecznych,
·        przygotowanie i prowadzenie konsultacji z mieszkańcami odnośnie planowanych działań rewitalizacyjnych (w tym inwestycji miejskich w poszczególnych dzielnicach),
·        moderowanie spotkań, warsztatów, konferencji,
·        przygotowywanie wniosków projektowych, prowadzenie sprawozdawczości realizowanych działań,
·        prowadzenie współpracy z lokalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami i społecznościami lokalnymi na rzecz rozwijania innowacji społecznych, w tym rewitalizacji.

Wykształcenie:
wyższe -  preferowane kierunki urbanistyka, planowanie przestrzenne, architektura

Wymagania:
·        bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office, AutoCAD,
·        znajomość specyfiki procesu rewitalizacji (min. ustawy o rewitalizacji z października 2015r.) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026,
·        bardzo dobre umiejętności organizacyjne/ duża samodzielność w wykonywanych zadaniach,
·        umiejętność pracy w zespole,
·        dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność,
·        komunikatywność, umiejętność nawiązywania relacji,
·        umiejętność działania pod presją czasu
 
Wymagania dodatkowe (preferowane):
·        doświadczenie w moderacji spotkań/ warsztatów np. projektowych,
·        znajomość pojęcia aktywizacji społeczności lokalnych,
·        znajomość narzędzi niezbędnych do aktywizowania społeczności lokalnych
·        doświadczenie w partycypacyjnym podejściu do projektowania oraz współpracy
z interesariuszami przy realizacji inwestycji w której potrzeby użytkownika były diagnozowane i wdrażane,
·        wiedza na temat  realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem UE,
·        znajomość oprogramowania typu GIS,
·        umiejętność współpracy z branżą budowlaną,
·        znajomość języka angielskiego,
·        obsługa programów graficznych,
·        otwartość na naukę i prace w dynamicznie rozwijającym się zespole,
·        możliwość podjęcia zatrudnienia maksymalnie w ciągu 2 miesięcy
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·        CV  oraz list motywacyjny,
·        kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe,
·        oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego
w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
·        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
·        oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
·        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia,
al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody
w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi
do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
·        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
·        w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie
w służbie cywilnej,
·        osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%.
 
Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 25 lipca 2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 
Inne informacje:

• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście od ul. Derdowskiego ) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 16:00.

· Dokumenty złożone drogą e - mailową nie będę rozpatrywane.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia zapytania o niekaralności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 12.07.2018
Data udostępnienia informacji: 12.07.2018