Rzecznik Prasowy - Zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji

Gdynia, dnia 24 maja 2017r.

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
RZECZNIKA PRASOWEGO - ZASTĘPCĘ NACZELNIKA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACJI

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2017r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
- prowadzenie biura prasowego – kontakt z dziennikarzami i odpowiadanie na pytania mediów, tworzenie tekstów na potrzeby mediów własnych i obcych, organizacja konferencji prasowych,
- prowadzenie działań komunikacyjnych i wizerunkowych w mediach społecznościowych – Facebook, Twitter, Instagram, You Tube,
- nadzór nad treściami zamieszczanymi w serwisie internetowym Miasta gdynia.pl,
- zapewnienie bieżącej obsługi redakcyjnej strony internetowej Miasta Gdyni,
- nadzór nad BIP,
- zarządzanie komunikacją kryzysową,
- komentowanie wydarzeń dotyczących polityki samorządu,
- monitorowanie przepływu informacji przekazywanych środkami masowego przekazu przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz zarządzanie planowanymi przez nie wydarzeniami z udziałem mediów,
- dbanie o spójność polityki informacyjnej prowadzonej przez miejskie jednostki organizacyjne z polityką informacyjną Prezydenta Miasta,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia jednolitej polityki informacyjnej,
- zapewnienie obsługi foto i video ważnych wydarzeń organizowanych przez Miasto Gdynię.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

 Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, nauki społeczne, filologiczne,
- min. 5-letni staż pracy,
- min. 5 - letnie doświadczenie zawodowe w PR i/lub w promocji, poparte sukcesami zawodowymi, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w roli rzecznika prasowego w administracji publicznej lub w sektorze prywatnym lub 3-letnie doświadczenie zawodowe w mediach
- min. 2 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
- dodatkowym atutem będzie załączenie do oferty aplikacyjnej planu prowadzenia polityki informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- bardzo dobra znajomość tematyki związanej z samorządem gdyńskim,
- bardzo dobra orientacja w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym Gdyni,
- znajomość topografii Gdyni, jej atrakcji, planów rozwojowych,
- dobra orientacja w zagadnieniach dotyczących aglomeracji trójmiejskiej i całego regionu,
- ogólna erudycja,
 - doświadczenie w redagowaniu tekstów,
- wysoka sprawność językowa w mowie i piśmie,
- znajomość następujących przepisów prawa: prawo prasowe, prawo autorskie, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej,
- umiejętność obsługi komputera: Word, Excel, PowerPoint,
- predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy pod presją czasu i efektywnego organizowania dnia pracy, umiejętność syntezowania faktów, sprawność działania w sytuacji kryzysowej, wysokie umiejętności komunikacyjne, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność występowania przed kamerą i wystąpień publicznych, kreatywność,
- wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.

 Wymagania dodatkowe:
- znajomość i obsługa systemów do edycji stron internetowych,
- umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
- kopie dokumentów potwierdzający doświadczenie zawodowe w PR i/lub w promocji, poparte sukcesami zawodowymi, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w roli rzecznika prasowego w administracji publicznej lub w sektorze prywatnym lub 3-letnie doświadczenie zawodowe w mediach,
- kopie dokumentów potwierdzających min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
- oświadczenie kandydata o znajomość języka angielskiego wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – ESOK,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do dnia 5 czerwca 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni –Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „RZECZNIK PRASOWY- ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACJI – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.05.2017
Data udostępnienia informacji: 24.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2017 15:38 Korekta Michał Kowalski
24.05.2017 14:56 Korekta Dorota Kubalska-Krężel
24.05.2017 14:56 Korekta Dorota Kubalska-Krężel