Podinspektor w Wydziale Środowiska - Referat Ekorozwoju

Gdynia, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
PODINSPEKTORA W WYDZIALE ŚRODOWISKA – REFERACIE EKOROZWOJU

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
- koordynacja działań promujących politykę ekologiczną miasta Gdyni,
- koordynacja działań z zakresu gospodarki ściekowej,
- współpraca z organizacjami, jednostkami i instytucjami ekologicznymi w celu zbierania informacji i wypracowywania programu działań edukacyjnych,
- przygotowywanie i zarządzanie projektami działań proekologicznych, kampaniami edukacyjno-informacyjnymi, przygotowywanie materiałów edukacyjnych i informacji,
- przygotowywanie programów i strategii miasta, związanych z ochroną środowiska,
- przygotowywanie projektów umów, pism i innych dokumentów w ramach zadań realizowanych przez Wydział,
- rozliczenie dotacji oraz umów, kontaktowanie się z wykonawcami oraz nadzór nad zleconymi działaniami,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta w zakresie związanym z zadaniami Wydziału,
- udział w prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy na V piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe, mile widziane pedagogiczne, marketing, administracja,
- minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej,
- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych, przygotowywaniu materiałów informacyjnych, wiedza z zakresu zarządzania projektami.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawa zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych,
- biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office, oraz mile widziana znajomość obsługi programów do tworzenia grafiki,
- predyspozycje osobowościowe: kreatywność, sumienność, terminowość, rzetelność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
- wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
- kopie dokumentów potwierdzających minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do dnia 28 sierpnia 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „PODINSPEKTOR W WYDZIALE ŚRODOWISKA – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Daniel Czaja
Data wytworzenia informacji: 17.08.2017
Data udostępnienia informacji: 17.08.2017