Inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej w Referacie Rozwoju i Obsługi Inwestora

Gdynia, dnia 29 sierpnia 2017 r.
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko

INSPEKTORA W WYDZIALE POLITYKI GOSPODARCZEJ - W REFERACIE ROZWOJU I OBSŁUGI INWESTORA 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo) 

Główne obowiązki:
a) współpraca z organami administracji państwowej i organami samorządu gospodarczego w celu określenia warunków i możliwości rozwoju gospodarczego miasta;
b) współpraca z sąsiednimi gminami w celu koordynacji rozwoju gospodarczego miasta;
c) współpraca z organami administracji rządowej, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi z obszaru Województwa Pomorskiego, z organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu, mająca na celu bieżący monitoring potrzeb podmiotów zewnętrznych oraz Gminy Miasta Gdyni w zakresie lokalizacji inwestycji;
d) współpraca z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta Gdyni, w tym w szczególności z Referatem Polityki Gospodarowania Nieruchomościami oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie obsługi inwestorów;
e) współpraca w tworzeniu bazy danych o terenach i obiektach inwestycyjnych na terenie miasta, oraz sytuacji gospodarczej miasta;
f) obsługa informacyjno-doradcza inwestorów, w tym również w fazie przygotowawczej oraz po realizacji decyzji inwestycyjnych (serwis after-care);
g) współudział w przygotowaniu targów, prezentacji, materiałów informacyjnych.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca w różnych godzinach i wymagająca częstego przemieszczania się. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy parter budynku Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie preferowane  ekonomiczne/prawnicze/ marketing i zarządzanie,
- min. 3-letni  staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- umiejętność redagowania tekstów i pism,
- znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym C1,
- znajomość nowoczesnych narzędzi marketingowych ( w tym mediów społecznościowych),
- znajomość zagadnień gospodarki morskiej oraz branży BPO/SSC,
- znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office oraz urządzeń biurowych,
- znajomość ustawy o samorządzie powiatowym i gminnym, ustawy o finansach publicznych, problematyki związanej z inwestycjami,
  prawo zamówień publicznych, KPA,
- prawo jazdy kat.B,
- predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, kreatywność, sumienność, rzetelność, dynamika w działaniu, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, samodzielność,  odpowiedzialność i zaangażowanie, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.

 Wymagania dodatkowe:
- znajomość dodatkowego języka obcego,
- znajomość obsługi programów graficznych.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie magisterskie,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie kandydata o poziomie znajomości języka angielskiego (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - ESOKJ),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 22 września 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „ INSPEKTOR W WYDZIALE POLITYKI GOSPODARCZEJ – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych”.

 * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 29.08.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017