Inspektor w Wydziale Księgwości

Gdynia, dnia 14 września 2017 r.

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko

INSPEKTORA W WYDZIALE KSIĘGOWOŚCI

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
1. Dekretowanie dokumentów księgowych.
2. Wprowadzanie zadekretowanych dokumentów do ksiąg rachunkowych.
3. Uzgadnianie ksiąg rachunkowych.
4. Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych.
5. Przygotowywanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia za dany rok budżetowy.
6. Przyjmowanie i prowadzenie rejestrów VAT w Urzędzie Miasta Gdyni.
7. Sporządzanie deklaracji VAT Urzędu Miasta Gdyni.


Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w biurze.
Miejsce pracy I piętro budynku. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.

Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe magisterskie, mile widziane ekonomiczne i/lub studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości,
- min. 3-letni staż pracy w księgowości budżetowej.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o rachunkowości, o finansach publicznych i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy (klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość budżetowa, szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu), o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o podatku od towarów i usług wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ordynacja podatkowa,
- cechy osobowościowe: umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
- znajomość MS Office,
- wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
- mile widziana znajomość oprogramowania OTAGO.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie.
- Kopie dokumentów potwierdzających min. 3 – letni staż pracy w księgowości budżetowej.
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe*.
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
- Życiorys zawodowy i list motywacyjny.
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 29 września 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE KSIĘGOWOŚCI – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 14.09.2017
Data udostępnienia informacji: 14.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2017 09:25 Korekta Dorota Kubalska-Krężel