Inspektor w Wydziale Inwestycji

Gdynia, dnia 13 czerwca 2017 r. 

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI – REFERAT PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo), umowa na zastępstwo

Główne obowiązki:
- przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na wybór wykonawców prac projektowych, nadzorów autorskich i wydzieleń geodezyjnych,
- przygotowywanie umów na wykonanie prac projektowych, nadzorów autorskich, wydzieleń geodezyjnych, ekspertyz,
- uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych w procesie przygotowywania inwestycji do realizacji,
- przygotowywanie dokumentów związanych z pozyskiwaniem terenów pod inwestycje,
- nadzór nad realizacją zawartych umów wraz z ich rozliczeniem i odbiorem,
- przygotowywanie dokumentów związanych z udzieleniem zamówień dodatkowych, uzupełniających i do 30 000 euro.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku.
Miejsce pracy na II piętrze budynku. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.

Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- min. 3-letni staż pracy na umowę o pracę,
- mile widziane doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: ustawy prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy prawo ochrony środowiska, prawo wodne, prawo o ochronie przyrody,
- znajomość obsługi komputera,
- komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole,
- nieposzlakowana opinia.              

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe techniczne.
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe*.
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
- List motywacyjny oraz życiorys zawodowy.
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 23 czerwca 2017 r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni –Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE INWESTYCJI - oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668 86 93.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”

 * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 13.06.2017
Data udostępnienia informacji: 13.06.2017