Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Gdynia, dnia 10 listopada 2017 r.

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI – REFERACIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
- bieżąca aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej Miasta Gdyni prowadzonej w systemie EWID 2007, przez wprowadzanie danych z operatów technicznych przyjętych do zasobu geodezyjnego, stanowiących wynik prac geodezyjnych jednostek wykonawstwa geodezyjnego,
- aktualizacja mapy numerycznej w treści ewidencji gruntów, przez wymianę danych ewidencji gruntów przyjętych z digitalizacji mapy zasadniczej analogowej na dane o ścisłych współrzędnych geodezyjnych w oparciu o operaty techniczne z podziałów nieruchomości oraz dokumentację katastru pruskiego,
- wykonywanie dokumentów dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego w ramach zgłoszonych robót geodezyjnych.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w biurze oraz terenie.Miejsce pracy na IV piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe,
- minimum 3-letni staż pracy w wykonawstwie geodezyjnym.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych,
- znajomość standardów technicznych oraz orzecznictwa prawnego z dziedziny geodezji i kartografii,
- dobra znajomość pakietu MS Office,
- znajomość i umiejętność posługiwania się specjalistycznymi geodezyjnymi programami komputerowymi (np. WinKalk, C-geo),
- znajomość programów EWID 2007 i MicroStation oraz umiejętność obsługi baz danych (np. Oracle),
- predyspozycje osobowościowe: sumienność, zorganizowanie, odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, asertywność, opanowanie i odporność na stres,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
- posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
- kopie dokumentów potwierdzających min. 3-letni staż pracy w wykonawstwie geodezyjnym,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 20 listopada 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „INSPEKTOR W REFERACIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 10.11.2017
Data udostępnienia informacji: 10.11.2017