Inspektor w Wydziale Budynków- Referacie Remontów i Eksploatacji

Gdynia, dnia 16 marca 2017 r.

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTOR W WYDZIALE BUDYNKÓW – REFERACIE REMONTÓW I EKSPLOATACJI

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

 Główne obowiązki:
- nadzór nad realizacją ustawy o własności lokali przez Administracje Budynków Komunalnych,
- prowadzenie polityki informacyjnej dla wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,
- przyjmowanie i załatwianie wniosków, skarg i interwencji,
- udzielanie informacji w sprawach czynszowych w ramach realizacji przepisów dotyczących ochrony lokatorów,
- nadzór nad Administracjami Budynków Komunalnych w zakresie administrowania gminnymi nieruchomościami,
- sprawowanie kontroli działalności ekonomicznej Administracji Budynków Komunalnych,
- współpraca z Radami Dzielnic i wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarno-porządkowego na terenach Gminnych,
- współudział w przygotowaniu założeń do programów pozwalających na ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i zagospodarowania terenu,
- utrzymanie w stałej aktualności bazy danych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy,
- przygotowywanie materiałów dla Prezydenta Miasta i Rady Miasta, w tym projektów uchwał, zarządzeń, informacji, sprawozdań i odpowiedzi na interpelacje z zakresu spraw społecznych.

 Warunki pracy:Wymagany kontakt telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku.
Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdynia, ul. 10 Lutego 24. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.

 Wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe zawodowe w kierunku zarządzanie lub ekonomia,
- dodatkowo mile widziane wykształcenie w kierunku zarządzania nieruchomościami,
- 3-letni staż pracy w zarządzaniu nieruchomościami,

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: ustawy o własności lokali, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, o zmianie kodeksu cywilnego, kodeks cywilny
- umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym programu Excel
- nieposzlakowana opinia,
- predyspozycje osobowościowe: umiejętność komunikowania się, kultura osobista na wysokim poziomie, otwartość na potrzeby i problemy społeczne, rzetelność.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe zawodowe w kierunku zarządzanie lub ekonomia,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 27 marca 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni –Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE BUDYNKÓW – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych”.

 * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 16.03.2017
Data udostępnienia informacji: 16.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2017 14:15 Korekta Dorota Kubalska-Krężel
16.03.2017 14:13 Korekta Dorota Kubalska-Krężel