Inspektor w Biurze Kontroli

Gdynia, dnia 13 lutego 2018 r.

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTORA W BIURZE KONTROLI

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
- prowadzenie kontroli: w jednostkach podległych, w Urzędzie Miasta Gdyni, w jednostkach wykorzystujących dotacje gminy,
- opracowywanie i prowadzenie stosownej dokumentacji.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z pracownikami Urzędu, interesantami i instytucjami. Praca wymaga przemieszczania się. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy parter budynku Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze,
- 3 lata stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o systemie oświaty,
- znajomość pakietu MS Office,
- predyspozycje osobowościowe: sumienność, bezstronność, umiejętność czytania i stosowania przepisów, komunikacja pisemna, samodzielność, umiejętności analityczne, cierpliwość, kultura osobista, dyskrecja,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze,
- kopie dokumentów potwierdzających 3 lata stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 23 lutego 2018 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „INSPEKTOR W BIURZE KONTROLI”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”. 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 13.02.2018
Data udostępnienia informacji: 13.02.2018