Główny specjalista w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych

Gdynia, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
- przygotowywanie projektów oraz opracowywanie kompletnych wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, na realizację projektów wskazanych przez przełożonego, a w szczególności: współpraca z wydziałami Urzędu Miasta i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację projektów, kompletowanie wymaganych załączników do wniosków o przyznanie dofinansowania,
- współpraca w realizacji wskazanych przez przełożonego projektów, w tym w szczególności: przygotowywanie wniosków o płatność w odpowiednim systemie elektronicznym, kompletowanie dokumentów będących załącznikami do wniosków o płatność, prowadzenie promocji projektów,
- analiza możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na współfinansowanie zadań Miasta, w tym: udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, konferencjach itp., przygotowywanie pisemnych informacji o możliwościach dofinansowania wskazanych przedsięwzięć.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt (także telefoniczny) z pracownikami Urzędu, innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku i między siedzibami Urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy na III piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata stażu pracy w zakresie przygotowywania i/lub realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym UE,
- mile widziane: znajomość procesu inwestycyjnego, znajomość działań inwestycyjnych prowadzonych i planowanych w Gdyni, doświadczenie w pracy/współpracy w administracji publicznej, doświadczenie w opracowywaniu analiz lub/i studiów wykonalności.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość przepisów prawa: w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, prawa zamówień publicznych,
- wiedza specjalistyczna dotycząca pozyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych i realizacji projektów z uzyskanym dofinansowaniem,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel),
- predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w sytuacji stresowej oraz elastycznego dostosowania się do pracy o zmiennym natężeniu, samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność i dokładność,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie,
- kopie dokumentów potwierdzających 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata stażu pracy w zakresie przygotowywania i/lub realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym UE (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 7 maja 2018 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”. 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 10.04.2018
Data udostępnienia informacji: 10.04.2018