Główny specjalista w Wydziale Inwestycji

Gdynia, dnia 13 czerwca 2017 r.
Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE INWESTYCJI – REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
- przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na wybór wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowej ( w tym m. in.: projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie), świadczenie usług geodezyjnych i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji miejskich w zakresie dróg wraz z infrastrukturą, obiektów kubaturowych oraz obiektów sportowych,
- przygotowywanie projektów umów na wykonanie wyżej wymienionych usług,
- publikowanie obowiązkowych ogłoszeń dotyczących postępowań o zamówienie publiczne, wynikających z wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych,
- udział w pracach komisji przetargowej jako sekretarz komisji,
- sporządzanie protokołów z przebiegu postępowania przetargowego,
- kompletowanie i przechowywanie dokumentacji przetargowej,
- wybór wykonawców usług o wartości do 30 000 euro,
- sporządzanie projektów wydziałowych planów zamówień publicznych,
- sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych

 Warunki pracy:
Wymagany kontakt telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku.
Miejsce pracy na II piętrze budynku. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.

 Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- 4 - letni staż pracy,
- min. 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu zamówień publicznych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

 Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: ustawa Prawo zamówień publicznych,
- znajomość obsługi komputera,
- komunikatywność, operatywność, sumienność, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole,
- nieposzlakowana opinia.              

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie.- Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
- Kopie dokumentów potwierdzających 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zamówień publicznych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe*.
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
- List motywacyjny oraz życiorys zawodowy.
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 23 czerwca 2017 r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni –Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE INWESTYCJI - oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668 86 93.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”

 * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 13.06.2017
Data udostępnienia informacji: 13.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2017 11:31 Korekta Dorota Kubalska-Krężel