Główny specjalista w Wydziale Budynków - Referacie Inwestycji

Gdynia, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE BUDYNKÓW – REFERACIE INWESTYCJI

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
- przygotowanie inwestycji do realizacji,
- nadzór nad procesami inwestycyjnymi i remontowymi,
- współpraca przy zadaniach dotyczących prac projektowych – analiza projektów budowlanych,
- przygotowywanie kosztorysów inwestorskich oraz weryfikacja kosztorysów,
- przygotowywanie dokumentacji projektowej do potrzeb remontowych,
- udział w przeglądach gwarancyjnych, spotkaniach z ramienia zamawiającego podczas realizacji inwestycji oraz przy odbiorze robót,
- przygotowanie zamówień publicznych,
- współpraca przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE i innych programów.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z pracownikami Urzędu, interesantami i instytucjami. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy siedzibami Urzędu Miasta Gdyni. Praca w terenie. Miejsce pracy na II piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe techniczne drugiego stopnia mgr inż. na kierunku budownictwo,
- mile widziane studia podyplomowe lub inne wykształcenie w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi,
- 4 lata stażu pracy na budowie w charakterze inżyniera budowy lub inżyniera kontraktu lub inżyniera nadzoru lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
- niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu,
- znajomość pakietu MS Office i programu kosztorysowego,
- predyspozycje osobowościowe: umiejętność komunikowania się, rzetelność,
- kultura osobista na wysokim poziomie,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe techniczne drugiego stopnia mgr inż. na kierunku budownictwo,
- kopie dokumentów potwierdzających 4 lata stażu pracy na budowie w charakterze inżyniera budowy lub inżyniera kontraktu lub inżyniera nadzoru lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 14 maja 2018 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „GŁÓWNY SPECJALISTA W REFERACIE INWESTYCJI – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”. 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 17.04.2018
Data udostępnienia informacji: 17.04.2018