Główny specjalista w Wydziale Budynków

Gdynia, dnia 4 października 2017 r.

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko

GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE BUDYNKÓW – REFERACIE INWESTYCJI

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

 Główne obowiązki:
- przygotowywanie inwestycji do realizacji,
- nadzór nad procesami inwestycyjnymi i remontowymi,
- współpraca przy zadaniach dotyczących prac projektowych - analiza projektów budowlanych,
- przygotowywanie kosztorysów inwestorskich oraz weryfikacja kosztorysów,
- przygotowywanie dokumentacji projektowej do potrzeb remontowych,
- udział w przeglądach gwarancyjnych, spotkaniach z ramienia zamawiającego podczas realizacji inwestycji oraz przy odbiorze robót,
- przygotowywanie zamówień publicznych,
- współpraca przy realizacji zadań współfinansowanych z UE i innych programach.

Warunki pracy:
Wymagany również kontakt telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku.
Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdynia, ul. 10 Lutego 24. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe mgr inż. budownictwa, mile widziane podyplomowe w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi,
- 4-letni staż pracy na budowie w charakterze inżyniera budowy lub inżyniera kontraktu lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru lub inżyniera nadzoru,
- niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu,
- umiejętność obsługi pakietu MS Office,  w tym programu Excel i kosztorysowego,
- nieposzlakowana opinia, 
- predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, wysoka kultura osobista, rzetelność.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe mgr inż. budownictwa,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 27 października 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE BUDYNKÓW – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 04.10.2017
Data udostępnienia informacji: 04.10.2017