Aplikant Straży Miejskiej

Gdynia, dnia 23 maja 2018 r.

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo) – praca w systemie zmianowym, całodobowym

Główne obowiązki:
Zadania strażnika miejskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o strażach gminnych, akty prawa miejscowego).

Warunki pracy:
Wymagany kontakt radiotelefoniczny ze służbą dyżurną. Praca wymaga przemieszczania się w terenie w systemie całodobowym. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, narażenie na zmienne warunki atmosferyczne, stres, kontakt fizyczny z osobami ujętymi. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie średnie,
- preferowane doświadczenie zawodowe związane z ochroną mienia i osób.

Wymagania konieczne:
- zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych,
- bardzo dobra sprawność fizyczna i psychomotoryczna,
- znajomość ustawy o strażach gminnych, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet),
- znajomość języka obcego w stopniu podstawowym,
- odporność na stres,
- umiejętność pracy w zespole,
- bezkonfliktowość,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:
- posiadanie prawo jazdy kat. B,
- licencja pracownika ochrony.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego na poziomie podstawowym (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - ESOKJ),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 29 czerwca 2018 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ - oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93. 

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 23.05.2018
Data udostępnienia informacji: 23.05.2018