Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko samodzielnego referenta ds. płac w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko samodzielnego referenta ds. płac w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni
 
Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców
81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 36
tel. 58 629 39 30
 
 
wymiar etatu:  3/4 etatu
miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36
rodzaj umowy: umowa o pracę
 
Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem samodzielnego referenta:
 
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
- doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie co najmniej 4 letniego stażu pracy, w tym minimum 2 lata pracy w księgowości i płacach – wymóg niezbędny dla kandydatów z wykształceniem średnim, lub co najmniej 2 lata stażu pracy, w tym minimum 1 rok doświadczenia pracy w księgowości i płacach – wymóg niezbędny dla kandydatów z wykształceniem wyższym,
- znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
- znajomość i doświadczenie w pracy z programem Progman i Płatnik,
- umiejętność biegłej obsługi komputera.
 
Wymagania dodatkowe:
 
- komunikatywność w kontaktach międzyludzkich, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizacji zadań, terminowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole, znajomość
i umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 
Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta:
 
- sporządzanie list płac pedagogów, administracji i obsługi wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w programie Progman,
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
- obliczanie zasiłków chorobowych dla wszystkich pracowników oraz dokonywanie z tego tytułu terminowych i prawidłowych rozliczeń z ZUS oraz ewentualnych korekt,
- sporządzanie list nagród jubileuszowych, odpraw, świadczeń urlopowych, dopłat do wypoczynku i dodatkowego rocznego wynagrodzenia,
- sporządzanie list wypłat umów – zleceń,
- prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac,
- sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników,
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom szkoły,
- obsługa emerytalno-rentowa ( wystawianie dokumentów Rp-7, kompletowanie wniosku do ZUS),
- archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora SP20 i Głównej Księgowej.
 
 
Wymagane dokumenty:
 
Curriculum Vitae.
List motywacyjny.
Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje oraz potwierdzających doświadczenie zawodowe i wymagany staż pracy.
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe – tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą a dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr.223, poz. 1458 z późn.zm.).
 
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni, przy ulicy Starodworcowej 36 w godzinach 8.00–15.30 od poniedziałku do piątku, lub formą elektroniczną na adres: dwudziestka@sp20gdynia.pl w terminie do dnia 30.03.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marta Szymańska
Wprowadził informację: Agnieszka Wieczerzyńska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2018
Data udostępnienia informacji: 16.03.2018