Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. Księgowości i Podatku

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Księgowości i Podatku w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A i ul. Abrahama 55, miejsce wykonywania pracy ul. Warszawska 67A w Gdyni.

Główne obowiązki Specjalisty ds. Księgowości i Podatku:
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości budżetowej
- bieżące i prawidłowe sporządzanie dowodów księgowych zapewniające prawidłowy przebieg operacji gospodarczych,
- dekretacja dowodów księgowych i ich przygotowanie do księgowania,
- terminowe księgowanie operacji finansowych, zapewniające bieżące, rzetelne, bezbłędne i sprawdzalne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- rozliczanie kosztów na budynkach oraz prowadzenie ewidencji kosztów remontów,
- współpraca z organem prowadzącemu w zakresie rozliczeń podatku VAT i podatku od nieruchomości,
- prowadzenie rejestracji lokali w celu prawidłowego rozliczania należnego podatku od nieruchomości,
- prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej związanej z podatkiem VAT,
- prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (rejestry sprzedaży i zakupu),
- kontrola dokumentów dokonanych sprzedaży (wystawionych faktur VAT),
- rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i sporządzanie deklaracji CIT,
- terminowe sporządzanie i składanie deklaracji VAT i podatku od nieruchomości,
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa:
     - wykształcenie średnie ekonomiczne i minimum 5 letni staż pracy na stanowisku w księgowości lub podatkach
albo
     - wyższe o profilu ekonomicznym, rachunkowym lub administracyjnym i minimum 4 letni staż pracy w księgowości.
2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, bardzo dobra znajomość Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi, Ustawy o własności lokali oraz Ustawy o podatku od towarów i usług. Sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel).
Wymagania pożądane:
- ogólne i stanowiskowe: Staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, skrupulatność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym.
 
Warunki pracy:
- miejsce wykonywania pracy na piętrze budynku - bez windy;
- praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
- obsługa urządzeń biurowych.
 
Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni w miesiącu poprzedzającym datę publikację niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dokumenty należy składać do dnia 30.03.2018 r. w Sekretariacie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni pok. 20 przy ul. Warszawskiej 67A lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia z dopiskiem „Specjalista ds. Księgowości i Podatku - oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)".

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 14.03.2018
Data udostępnienia informacji: 14.03.2018