Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Działu Nadzoru Budowlanego

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Nadzoru Budowlanego w pełnym wymiarze czasu
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A i ul. Abrahama 55, miejsce wykonywania pracy ul. Abrahama 55, 81-366 Gdynia.
 
Główne obowiązki Kierownika Działu Nadzoru Budowlanego:
- Organizowanie, kierowanie i koordynacja pracy oraz nadzór i kontrola jakości i przebiegu pracy podległych pracowników;
- Analiza potrzeb remontowych i rozbiórkowych dla administrowanego zasobu;
- Udział w tworzeniu planów inwestycyjnych, planów remontów i rozbiórek;
- Typowanie budynków i lokali do wykwaterowania z nich najemców z przyczyn technicznych;
- Organizowanie w imieniu Gminy funkcji i procesu nadzoru inwestycyjnego dla zleconych zadań;
- Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych / inwestycyjnych;
- Prowadzenie ewidencji planowanych remontów i rozbiórek budynków;
- Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń lub opinii na potrzeby przygotowania wniosku o zatwierdzenie projektów budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;
- Ocena dokumentacji technicznej, projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych/ inwestycyjnych;
- Dokonywanie odbioru i rozliczenia dokumentacji technicznej wykonanej przez projektantów na potrzeby pionu;
- Prowadzenie rejestru dokumentów rozliczeniowych dotyczących inwestycji, budowy i remontów budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gminnych terenów zewnętrznych;
- Zlecanie ekspertyz technicznych i prowadzenie archiwum ekspertyz;
- Wykonywanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów;
- Kontrola dokumentów rozliczeniowych z wykonanych inwestycji, budów, remontów, modernizacji i rozbiórek;
- Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód powstałych w związku z inwestycją, budową, remontem, modernizacją lub rozbiórką w wyniku błędów wykonawcy lub projektanta w okresie gwarancji;
- Uczestniczenie w komisjach odbiorów dotyczących zadań realizowanych przez pion;
- Przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących modernizacji zasobów budynków i lokali komunalnych;
- Zarządzanie nakazami PPIS, P.poż itp. dla poszczególnych obiektów, powodującymi skutki inwestycyjne lub modernizacyjne;
- Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
- Uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez zamawiającego i wykonawcę;
- Sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenie sposobu wykonania tych robót;
- Nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej;
- Organizowanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z przygotowanymi harmonogramami;
- Egzekwowanie usunięcia wad i usterek wykazanych w protokółach przeglądów gwarancyjnych;
- Prowadzenie ewidencji wszystkich zobowiązań wykonawców, które wynikają z zapisów przeglądów gwarancyjnych
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
i co najmniej 5-letni staż pracy (w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym technicznym, inwestycyjnym lub inspektora nadzoru budowlanego lub prowadzenie działalności gospodarczej przez min. 3 lata o charakterze zgodnym z zakresem obowiązków na stanowisku Kierownika Działu Nadzoru Budowlanego), uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, doskonała znajomość obowiązującego prawa
w zakresie: - Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeksu postępowania administracyjnego i cywilnego. Znajomość przepisów regulujących działalność jednostki sektora finansów publicznych, znajomość tematyki dotyczącej gospodarki komunalnej i nieruchomości komunalnych, nieposzlakowana opinia, znajomość programu kosztorysowego NORMA.
3) kierownicze: umiejętności kierownicze i organizacyjne, zdolność szybkiego podejmowania decyzji i planowania strategicznego, zarządzania zespołem i procesami administracyjnymi lub operacyjnymi,
4) społeczne: umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, planistyczne, administracyjne, analityczne, organizacyjne, komunikatywność.
 
Wymagania pożądane:
1) ogólne i stanowiskowe: czytanie dokumentacji technicznej, znajomość paragramu AUTOCAD lub pokrewnego, biegła znajomość zagadnień związanych z planowaniem remontów i inwestycji, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, umiejętność pozyskiwania środków finansowych na działania rozwojowe, zarządzanie procesami,
2) społeczne: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność i odporność na stres.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym.
 
Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na parterze - bez windy oraz teren Gminy Miasta Gdyni;
b) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
c) obsługa urządzeń biurowych.

Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydat.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni w miesiącu poprzedzającym datę publikację niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 09.07.2018 r. w Sekretariacie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia z dopiskiem „Kierownik Działu Nadzoru Budowlanego - oferta pracy
 
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).
 
Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 00

Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych Osoby Fizycznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2018 14:49 Dodanie informacji Agnieszka Kuźniewska