Nabór: od inspektora do głównego specjalisty: psychologa – animatora warsztatów grup samopomocowych w Dziale Rewitalizacyjnych Projektów Społecznych

Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do głównego specjalisty: psychologa – animatora warsztatów grup samopomocowych w Dziale Rewitalizacyjnych Projektów Społecznych
 
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)    
 
Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
* Kodeksie pracy, Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, praca w budynku z windą - na parterze, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4h dziennie.
* Praca realizowana będzie w trybie zmianowym, także w weekendy; Główne miejsce pracy znajdować  będzie się w Centrum Usług Społecznych (Gdynia - Oksywie).

Główne obowiązki:
* współrealizacja projektu finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu usług społecznych, kierowanych do wykluczonych społecznie / zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdyni - tworzenie i wdrażanie autorskich działań na rzecz wykluczonych społecznie mieszkańców Gdyni
* realizacja wsparcia psychologicznego - indywidualnego i grupowego na rzecz uczestników projektu; prowadzenie konsultacji psychologicznych; diagnoza sytuacji psychologicznej uczestników projektu; animowanie działań wynikających z Indywidualnej Ścieżki Rozwoju uczestników
* animowanie działań grup samopomocowych; prowadzenie praktycznego treningu umiejętności społecznych; prowadzenie działań animacyjnych, aktywizacyjnych i integracyjnych, min. przez prowadzenie grup samopomocowych, warsztatów z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, współorganizację/ animację wydarzeń integrujących
* współtworzenie oferty nowopowstającego, pionierskiego, nieszablonowego Centrum Usług Społecznych (zlokalizowanego w Gdyni, w dzielnicy Oksywie, na obszarze rewitalizacji) – sieciowanie oferty, realizacja autorskich działań mających na celu zwiększenie kompetencji rodzin w zakresie spędzania czasu wolnego, pokonywania indywidualnych kryzysów, zwiększania kompetencji wychowawczych; wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży;
* integrowanie miejskich zasobów i oferty na rzecz osób wykluczonych społecznie i wykluczeniem społecznym zagrożonych, wspierających wychodzenie z kryzysów (z zakresu sportu, kultury, sztuki, pomocy społecznej, innowacji społecznych, partycypacji)
* prowadzenie nieszablonowej pracy, opartej na wzmacnianiu zasobów mieszkańców, potencjałów osób wykluczonych społecznie/ wykluczeniem zagrożonych
* praca z lokalną społecznością oraz lokalnymi interdyscyplinarnymi koalicjami, współpraca z instytucjami, organizacjami, społecznościami lokalnymi i działaczami w zakresie rozwijania działań z zakresu partycypacji i włączania osób wykluczonych społecznie w działania społeczne
* prowadzenie stałej współpracy z zespołem projektowym, z przedstawicielami jednostek miejskich, rad dzielnic, organizacji
* prowadzenie spotkań, warsztatów z uczestnikami projektu oraz spotkań interdyscyplinarnych z kluczowymi interesariuszami
* realizacja działań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wytycznymi i zasadami programowymi, prowadzenie sprawozdawczości realizowanych zadań
 
Wykształcenie:
* wykształcenie wyższe psychologiczne, poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej
 
Wymagania niezbędne:
* min. 2-letni staż pracy
* doświadczenia pracy na stanowisku psychologa/ trenera
* umiejętność prowadzenia spotkań, zajęć grupowych, wykorzystywania aktywizujących metod szkoleniowych
* umiejętności trenerskie
* umiejętności i wiedza z zakresu indywidualnych i grupowych oddziaływań
* umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej
* umiejętność motywowania i włączania osób/ grup w działania
* umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, animowania działań
* umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim
* swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami, organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności
* wysoko rozwinięte umiejętności współpracy
* umiejętność podejmowania się tematów będących wyzwaniem – zawodowym/ społecznym
* kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań
* umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność
* samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań
* dobra organizacja pracy, dokładność i staranność
* umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków
* zdolność do szybkiego uczenia się
* ciekawość świata i procesów społecznych
* otwartość na wdrażania nowatorskiej, nieszablonowej oferty/ współtworzenia pionierskiego, unikatowego miejsca
* otwartość na doświadczenia osób z różnych miejsc zawodowych i z różnymi doświadczeniami społecznymi
* wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych
* umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami
* bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych
* znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

Wymagania dodatkowe:
* doświadczenia w zakresie pracy z osobami z kręgu wykluczenia społecznego
* kursy uzupełniające z zakresu psychologii, potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami)
* znajomość metodyki uczenia się dorosłych
* doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań
* doświadczenie w pracy metodą projektową, a także z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych bądź innych źródeł finansowania
* doświadczenia w samodzielnej realizacji własnych, autorskich projektów, na przykład badawczych, artystycznych, społecznych,
otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy.
 
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
* CV  oraz list motywacyjny
* kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe  oraz 2-letni staż pracy
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
* oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
* oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu";
* oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
* osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 3 listopada  2017 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
AaZwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: od inspektora do głównego specjalisty: psychologa – animatora warsztatów grup samopomocowych
Dokumenty złożone drogą e - mailową nie będę rozpatrywane.

Inne informacje:
* Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
* Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
* Praca realizowana będzie w trybie zmianowym, także w weekendy. Główne miejsce pracy znajdować    będzie się w Centrum Usług Społecznych (Gdynia - Oksywie).
* Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
* Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. (al. Zwycięstwa 96/98, I piętro, pokój nr F1.01, wejście od strony Redłowo SKM). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Dylejko
Data wytworzenia informacji: 13.10.2017
Data udostępnienia informacji: 13.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2017 08:07 Korekta Aleksandra Dylejko
18.10.2017 18:16 Korekta Aleksandra Dylejko