Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w SP nr 35

Gdynia, dnia 12.07.2018r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. kadr

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni , 81-647 Gdynia, ul. Uczniowska 1.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwiec 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Rodzaj umowy: umowa o pracę .
Wymiar czasu pracy: niepełny wymiar czasu pracy tj. 30 godzin tygodniowo
Planowane zatrudnienie: 15.10.2018r.

I. Warunki niezbędne przystąpienia do naboru i związane ze stanowiskiem:

a)
• posiada obywatelstwo polskie,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
• posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy,
• posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy
• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
b) wymagania dodatkowe:
doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych w jednostkach oświatowych,
• znajomość przepisów z zakresu prawa pracy- Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ubezpieczeń społecznych,
• znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela,
• biegła znajomość pakietu biurowego MS OFFICE,
• biegła znajomość programów kadrowych ( kadry i Zlecone )linia Progman firmy Wolters Kluwer , programu SIO i programu sprawozdawczego GUS,
• znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
• dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
• samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi,
• wysoka kultura osobista.

II. Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. kadr:

• prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie ze stosownymi przepisami - Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela,
• obsługa programu Kadry, Zlecone, Progman,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu stanu i ruchu kadrowego,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych dla celów GUS,
• przygotowywanie, weryfikację i wprowadzanie danych do SIO,
• obsługę kadrową w zakresie poprawności przygotowywanych dokumentów,
• przygotowanie umów dla nauczycieli i pracowników szkoły,
• przygotowanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
• prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników szkoły,
• przygotowywanie umów-zleceń,
• prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi,
• sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników do innej jednostki, na renty lub emerytury,
• prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów.
• przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
• ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);
• prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich; prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności
• przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
• wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika; rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela
• pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji

III. Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca wykonywana przy komputerze w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni.

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać wymagane dokumenty:

• uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),
• oświadczenie o tym, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku samodzielny referent,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w kadrach lub sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 26.07.2018r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 58 6240974. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr". Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane w terminie do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia i na tablicy ogłoszeń Szkoły.

Do pobrania:

Klauzula informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Ostałowska
Wprowadził informację: Mirosław Czudowski
Data wytworzenia informacji: 12.07.2018
Data udostępnienia informacji: 12.07.2018