Nabór na wolne stanowisko kierownicze GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor  ZESPOŁU WCZESNEJ EDUKACJI Nr 1  w Gdyni
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 
I. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1
ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel.: (58) 629 06 48
 
II. Określenie stanowiska:
Główny Księgowy - pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 
III. Wymagania niezbędne: (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące wymagania niezbędne: 
1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego,
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
2. Umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości,
3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym znajomość obsługi programów księgowych oraz Word i Excel,
4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole,
5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
6. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
7. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
8. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.
 
V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły i przedszkola,
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki.
4. Opracowywanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5. Nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,
6.Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.
  
VI. Warunki pracy na stanowisku:
Praca wykonywana w biurze w budynku ZWE Nr 1, przy komputerze.
 
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm),
oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie niezbędnych do przeprowadzenia naboru na kierownicze wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)
Uwaga! Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:
Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni, lub przesyłać na adres jednostki w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego" w terminie do dnia 08.01.2018r. do godz. 15:00  na adres:
Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1
ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu:  58 629 06 48.
 
Oferty, które nie będą składane w zamkniętych kopertach zaadresowanych na jednostkę z dopiskiem o treści określonej w ogłoszeniu o naborze lub oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych zostaną zniszczone.
 
IX. Inne informacje:
Procedura naboru na kierownicze stanowisko jest dwuetapowa i obejmuje:
 
I etap - Kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.
Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.
II etap - Kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną powołaną przez dyrektora ZWE Nr 1 w Gdyni. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Pawlak
Wprowadził informację: Bartłomiej Dziedzinkiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.12.2017
Data udostępnienia informacji: 14.12.2017