Nabór na stanowisko sprzątaczki w wymiarze – 1/2 etatu od 01.09.2017r.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

Nazwa i adres jednostki:
Gimnazjum nr 1 w Gdyni
ul. 10-Lutego 26
81-364 Gdynia
tel.: (58) 620 33 16


Warunki niezbędne osoby ubiegającej się o stanowisko:
- posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE bądź innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- nie był/a skazany/a prawomocnie za przestępstwa popełnione umyślnie,
- posiada minimum wykształcenie zawodowe.


Wymagane dokumenty proszę składać w sekretariacie Gimnazjum Nr 1, ul. 10-Lutego 26, 81-364 Gdynia do dnia 25.08.2017 r. tj.:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
- oświadczenie o niekaralności.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „nabór  na stanowisko  sprzątaczki” Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Oktawia Gorzeńska
Wprowadził informację: Piotr Romanowski
Data wytworzenia informacji: 11.08.2017
Data udostępnienia informacji: 11.08.2017