Nabór na stanowisko specjalista ds kadr

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – pracownika ds. kadr
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – pracownika ds. kadr
 
Do naboru może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz posiadająca niżej wymienione kwalifikacje.
 
I.                   Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdyni, ul. Porębskiego 21 81-185 Gdynia
II.                Określenie stanowiska urzędniczego: specjalista ds. kadr
III.             Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 - wykształcenie wyższe lub średnie,
 - obywatelstwo polskie,
 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 - nieposzlakowana opinia,
 - niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
 - doświadczenie w pracy na danym stanowisku,
 - znajomość regulacji prawnych z zakresu wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych,   
 - znajomość obsługi programów Kadry firmy ProgMan oraz  arkusza organizacyjnego.
IV.             Zakres obowiązków:
 - wykonywanie prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z przebiegiem zatrudnienia,
 - prowadzenie akt osobowych pracowników,
 - prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych i innych nieobceności wynikających
   z przepisów   Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela,
 - prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem pracy kadry pedagogicznej,
 - sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz Systemu Informacji światowej (SIO), PFRON i inne,
 - archiwizacja dokumentacji,
 - odpowiedzialność za zawartość dysku na obsługiwanym komputerze,
 - wykonywanie innych poleceń wydawanych przez dyrektora placówki oraz głównego księgowego.
V.                Wymagane dokumenty:
 - cv, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 - świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie),
 - dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie),
 - oświadczenie o niekaralności,
 - oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.. 1458),
 - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
VI.             Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – specjalista ds. kadr” należy składać w terminie do 20.04.2018 r. osobiście lub listownie na adres:
Szkoła Podstawowa nr 43
ul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
VII.          Informacja o przebiegu naboru:
- złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze,
- osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej,
- informacje o wyniku naboru będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej szkoły,
- dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Judyta Śliwińska
Wprowadził informację: Daniel Dauks
Ostatnio zmodyfikował: Daniel Dauks
Data wytworzenia informacji: 09.04.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2018 09:59 Aktualizacja treści Daniel Dauks
09.04.2018 12:37 Aktualizacja treści Daniel Dauks