Nabór na stanowisko "Opiekunka/opiekun nocny" w wymiarze 1/2 etatu

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko: "opiekunka/opiekun nocny" - 2 osoby, każda w wymiarze 1/2 etatu.
Praca od 01.09.2017r. - dwa razy w tygodniu w porze nocnej (wg ustalonego grafiku na dany rok szkolny).

I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie średnie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
4. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymaganie dodatkowe:
1. Mile widziane wykształcenie pedagogiczne.
2. Doświadczenie w pracy z młodzieżą, zwłaszcza z niepełnopsrawnością intelektualną.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Komunikatywność, cierpliwość, empatia.
5. Uczciwość, rzetelność, sumienność, dobra organizacja czasu pracy.
6. Odporność na stres.

III. Wymagane dokumenty:
1. CV / list motywacyjny (z odpowiednią klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezb ędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2014.1182. z późniejszymi zmianami).
2. Oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych.
3. W dalszym procesie rekrutacji (dla osób zakwalifikowanych do pracy): kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy); inne dokumenty poświadczające zdobyte umiejętności i kwalifikacje; orzeczenie lekarskie o przydatności na stanowisko: "opiekunka/opiekun nocny" oraz orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
1. Termin: do 26 lipca 2017r. do godziny 15:00.
2. Sposób składania dokumentów: osobiście w godzinach pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 (ul. płk.st. Dąbka 277  Gdynia Obłuże), tj. 8:00 - 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "nabór na stanowisko - opiekunka/opiekun nocny) lub e-mail na adres: sosw1@sosw1.eu lub listem poleconym.

V. Dodatkowe informacje:
1. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58/625-48-55 (prosić z Panią Dyrektor)
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowania telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 14.07.2017
Data udostępnienia informacji: 14.07.2017