Nabór na stanowisko kierownika do spraw administracyjno-gospodarczych

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko kierownika do spraw administracyjno-gospodarczych w wymiarze 0,5 etatu.
Data zatrudnienia: 1 lipca 2017r.

Wymagania niezbędne:
 1. Kandydat posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 2. Kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 3. Kandydat posiada wykształcenie wyższe techniczne z co najmniej 2–letnim stażem pracy lub wykształcenie średnie techniczne z co najmniej 6–letnim stażem pracy.
 4. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
 5. Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość prawa oświatowego, kodeksu pracy, przepisów o zamówieniach publicznych, przepisów bhp i ppoż, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word) obsługa poczty elektronicznej, urządzeń biurowych.
 4. Umiejętność redagowania projektów wewnętrznych aktów prawnych i pism oraz umów.
 5. Komunikatywność, skrupulatność, dokładność, systematyczność.
 6. Bardzo dobre zdolności organizacyjne, kreatywność.
Przewidywany zakres czynności:
 1. Kierowanie zespołem pracowników obsługi, stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnianie bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem, określanie zadań i odpowiedzialności tych pracowników.
 2. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku szkolnego.
 3. Sporządzanie sprawozdań dotyczących budynku, remontów (do SIO2, do GUS, organu prowadzącego itp).
 4. Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, zapasowe klucze od wyjść ewakuacyjnych i do pomieszczeń szkolnych.
 5. Dbanie o pełną czystość gmachu oraz przynależnego terenu, zapewnienie opieki nad zielenią szkolną.
 6. Współdziałanie z dyrektorem w zakresie prowadzenia przez szkołę działalności gospodarczej.
 7. Poszukiwanie wykonawców remontów, przygotowywanie zleceń i umów, nadzorowanie ich prac oraz przygotowywanie dokumentacji do przetargów na prace remontowe, zakupy i usługi w szkole.
 8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz szczegółowa ich ewidencja i rozliczanie.
 9. Realizacja zakupów środków gospodarczych, materiałów pomocniczych i biurowych oraz wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i decyzjami dyrektora szkoły.
 10. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego.
 11. Bieżąca kontrola stanu technicznego budynku i jego wyposażenia.
 12. Nadzór nad pracami remontowymi, naprawami bieżącymi, pracami konserwacyjnymi.
 13. Inwentaryzacja i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej.
 14. Potwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków na media i na dokonywane dla szkoły zakupy.
 15. Wykonywanie prac doraźnych zleconych przez dyrekcję, wynikających z istotnych potrzeb szkoły.
Warunki pracy i płacy
 1. Umowa o pracę na 3 m-czny okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 2. Wynagrodzenie zgodne z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowo – Wychowawczych, Prowadzonych przez Miasto Gdynia.
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny i CV.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje i odpowiedni staż pracy (w przypadku zatrudnienia oryginały tych dokumentów do wglądu).
 3. Oświadczenie o niekaralności.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 12 w Gdyni, ul. Mjr. H. Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia w godzinach 8:00 – 15:00 do dnia 31-03-2017r. roku do godziny 15:00. z dopiskiem "Nabór na stanowisko kierownika ds. administracyjno-kadrowych w Zespole Szkół nr 12 w Gdyni".
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 625 48 25.
Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z kandydatami w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Bodnar
Wprowadził informację: Jacek Landowski.
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski.
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2017 20:59 Korekta Jacek Landowski.
20.03.2017 20:46 Korekta Jacek Landowski.
20.03.2017 20:27 Korekta Jacek Landowski.
20.03.2017 20:26 Korekta Jacek Landowski.
20.03.2017 20:25 Korekta Jacek Landowski.
20.03.2017 20:24 Korekta Jacek Landowski.