Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu

GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA
Ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do  specjalisty ds. obsługi sekretariatu
 
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy: 

 • zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w: ustawie z dnia  26 czerwca 2974 r. Kodeks pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Regulaminie Wynagradzania Pracowników GCZ,
 • praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynku z windą, na II piętrze.
 
Główne obowiązki:
 • prowadzenie kalendarza spotkań dyrektora,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i informacji na spotkania dyrektora,
 • sporządzanie na potrzeby dyrektora sprawozdań, raporty, analiz oraz prowadzenie kluczowej korespondencji,
 • dbanie  o pozytywny wizerunek firmy, a także utrzymywanie kontaktów z klientami firmy,
 • przyjmowanie, rejestrowanie, wysyłanie  i przekazywanie korespondencji dyrektorowi do dekretacji,
 • obsługa klientów oraz gości dyrektora,
 • protokołowanie spotkań dyrektora,
 • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem pieczęci urzędowych i pieczątek,
 • prowadzenie rejestrów GCZ.
 Wykształcenie
·       wykształcenie średnie
 
Wymagania niezbędne
 • min.2 letni staż pracy, w tym przynajmniej 1 rok w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji,
 • w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności współpracy,
 • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań,
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków,
 •  wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych,
 •  umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych.
  
Wymagania dodatkowe
 • umiejętność zarządzania treścią na portalach internetowych oraz portalach społeczniościowych.
 Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • list motywacyjny oraz CV,
 • świadectwo  potwierdzające wykształcenie średnie,
 • świadectwo pracy lub inne dokumenty potwierdzające w/w staż pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu",
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 30 maja  2018 r. na adres:
GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA
ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia

„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: ds. obsługi sekretariatu”
Dokumenty złożone drogą e-mailową nie będę rozpatrywane
 
Inne informacje
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej/ warsztatów,
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone,
 • Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Gdyńskiego Centrum  Zdrowia. Dokumenty można składać w Gdyńskim Centrum Zdrowia, przy ul. Władysława IV 43 (w budynku Hossa, II  piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 8808313.
*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Melki
Ostatnio zmodyfikował: Anna Melki
Data wytworzenia informacji: 16.05.2018
Data udostępnienia informacji: 16.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2018 15:23 Aktualizacja treści Anna Melki
16.05.2018 14:54 Aktualizacja treści Anna Melki
16.05.2018 14:44 Aktualizacja treści Anna Melki