Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do głównego specjalisty w Dziale Inwestycji

Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do głównego specjalisty w Dziale Inwestycji
 
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
* Kodeksie pracy oraz w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Praca w budynku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, w budynku  z windą, na I piętrze.

Główne obowiązki:
* Prace nad przygotowaniem inwestycji rewitalizacyjnych do realizacji w tym:
- ustalenie i przygotowanie założeń funkcjonalnych i technicznych poszczególnych inwestycji
- przygotowanie przedmiotu zamówienia na prace projektowe i udział w postępowaniach przetargowych
- przygotowanie założeń do konkursów architektonicznych/urbanistycznych
- bieżąca współpraca z projektantami/ interesariuszami na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej
- sprawdzanie kompletności i przydatności dokumentacji technicznych (dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
- bieżąca współpraca z jednostkami miejskimi i organami odpowiedzialnymi za uzgodnienia dokumentacji projektowej
- udział w przygotowaniu postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót, nadzoru inwestorskiego
- nadzór nad pracami wykonawcy i inspektorów nadzoru inwestorskiego
- udział w sporządzaniu dokumentacji dot. zamówień publicznych

Wykształcenie oraz wymagany staż pracy:
* wykształcenie wyższe techniczne w zakresie, architektury/budownictwa lądowego,/urbanistyki lub inne wykształcenie wyższe techniczne i 5 lat doświadczenia w realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą drogową / zagospodarowaniem przestrzeni publicznych”
 
Pozostałe wymagania niezbędne :
* praktyczna znajomość zagadnień prawa budowlanego
* znajomość zasad wyceny prac projektowych i kosztorysowania robót budowlanych
* bardzo dobre umiejętności organizacyjne/ duża samodzielność w wykonywanych zadaniach,
* umiejętność pracy w zespole
* dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność
* łatwość w nawiązywaniu kontaktów
* umiejętność działania pod presją czasu

Wymagania dodatkowe (preferowane):
* doświadczenie w zakresie projektowania lub realizacji zagospodarowania przestrzeni publicznych/  infrastruktury drogowej
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
* list motywacyjny, CV
* świadectwo potwierdzające wykształcenie wyższe
* świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające w/w staż pracy
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
* oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
* oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu".
* oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
* w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
* osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%.
 
 Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy przesyłać  lub  składać do dnia 7 listopada  2017 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko ds. inwestycji”
Dokumenty złożone drogą e - mailową nie będę rozpatrywane.

Inne informacje:
* Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej / warsztatach.
* Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
* Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
* Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (Al.  Zwycięstwa 96/98,I piętro pokój nr F1.01, wejście od strony Redłowo SKM). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05
* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Dylejko
Data wytworzenia informacji: 13.10.2017
Data udostępnienia informacji: 13.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2017 11:10 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
19.10.2017 11:10 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
19.10.2017 11:09 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
19.10.2017 08:09 Korekta Aleksandra Dylejko
13.10.2017 10:48 Korekta Aleksandra Dylejko