Usługa przyjmowania, doręczania i zwrotu przekazów pocztowych

Numer umowy MOPS.19.U.2018
Data podpisania 28.12.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. usługi polegającej na:

1. Przyjmowaniu nadawanych przekazów pocztowych.
2. Doręczaniu/wypłacie adresatowi (lub innym uprawnionym osobom) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej kwot przekazów.
3. Zwrocie kwot przekazów w przypadku braku możliwości ich doręczenia/wypłaty.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektor
Wykonawca:

Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Wartość zamówienia: Do kwoty 20.000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Papis
Nr telefonu: 58 625-93-55
E-mail: j.papis@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 28.12.2017
Data udostępnienia informacji: 18.01.2018